6138
สาขาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์ฯ เตรียมนักศึกษาพร้อมสู่ตลาดงานอาชีพ

ia

  • นักศึกษาสาขาพืชสวนเตรียมความพร้อมเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ สร้างความมั่นใจในการสมัครงานและสัมภาษณ์งาน รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า พร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการต่างๆ รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เมื่อวันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2557 โดย อาจารย์ ดร.ดนุพล เกษไธสง อาจารย์ ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี อาจารย์ ดร.รำไพ นามพิลา และนางสาวธิติมา สุภา สาขาวิชาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดงาน ให้นักศึกษาสาขาพืชสวน ชั้นปีที่ 4 จำนวน 70 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น อาจารย์ ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี กล่าวว่า โครงการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดงาน มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสาขาพืชสวนได้เตรียมความพร้อมเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีความมั่นใจในการสมัครงานและสัมภาษณ์งาน รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และเป็นการเตรียมตัวให้กับผู้ที่กำลังจะเริ่มเข้าทำงานในสถานประกอบการต่างๆ สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน และรองรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยคุณปุณยานุช เจริญสวัสดิ์ ทีมจากโรงแรมพูลแมน เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในเรื่อง การเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์งาน เทคนิคการสัมภาษณ์งาน ทำอย่างไรที่จะให้คนสัมภาษณ์เกิดความประทับใจ การแต่งตัวที่เหมาะสมในการสัมภาษณ์งาน มารยาทบนโต๊ะอาหารในแบบสากล และเยี่ยมชมห้องพักระดับ 5 ดาว อาจารย์ ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี กล่าวต่อว่า มีกิจกรรม ฝึกการแต่งหน้าที่เหมาะสมในการไปสัมภาษณ์งาน โดยคุณภรภัทร จันทร์มะโฮง ช่างแต่งหน้ามืออาชีพ เป็นผู้สอนเทคนิคการแต่งหน้าที่สวยงามและเหมาะสมให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ... [08/12/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี / นส.ธิติมา สุภา
764 people like this