6405
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดงานเกษตรสัมพันธ์ (งานปีใหม่) ประจำปี 2558

ia

  • เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานเกษตรสัมพันธ์ (งานปีใหม่) ประจำปี 2558 กิจกรรมภายในงานเริ่มจากการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี โดยการแบ่งบุคลากรออกเป็น 2 สี คือทีมสีเขียว และทีมสีอิฐ ร่วมแข่งขันกีฬา 3 ชนิดกีฬา คือ แชร์บอล วิ่งเปรี้ยวซุปเปอร์แมน และฟุตบอล ผลการแข่งขันทีมที่ชนะคะแนนรวม คือ ทีมสีเขียว ต่อมาเมื่อเวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ประธานในงาน กล่าวเปิดงานเกษตรสัมพันธ์ (งานปีใหม่) ประจำปี 2558 กล่าวอวยพรปีใหม่ และมอบบทเพลงในวันปีใหม่ ให้แก่คณาจารย์ และบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ ต่อมา อาจารย์วีระ ภาคอุทัย เป็นตัวแทนคณาจารย์ และบุคลากร อวยพรปีใหม่ให้แก่ท่านคณบดี กิจกรรมต่อมา เป็นการแนะนำบุคลากรใหม่ และการจับรางวัล และมอบของรางวัล ให้กับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลของขวัญปีใหม่ในแต่ละรายการ โดยในปีนี้ รางวัลใหญ่คือสร้อยคอทองคำจากท่านคณบดี จำนวน 3 รางวัล โดยผู้โชคได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.เพียรศักดิ์ ภักดี นายบุญถม พิมพ์ศรี และ นางยุภาพร จักรนารายณ์ ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสุข และสนุกสนานจากการได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ทั้งการแข่งขันกีฬา และการรับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งงานเกษตรสัมพันธ์ (งานปีใหม่) เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปี เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีในกลุ่มบุคลากร ณ อาคารศาลาแดง อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [08/01/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
586 people like this