6451
นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ จิตอาสา จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาและเผยแพร่วิชาการเกษตร ปีการศึกษา 2557

ia

 • เมื่อวันที่ 5-9 มกราคม 2558 คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ชุมนุมอาสาพัฒนาและเผยแพร่วิชาการเกษตร และ ณ โรงเรียนบ้านหนองสวงวิทยาคม ต.หนองสวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ และชุมชมรอบโรงเรียนฯ ร่วมจัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาและเผยแพร่วิชาการเกษตร ปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนบ้านหนองสวงวิทยาคม ต.หนองสวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ได้รับเกียรติจาก นายชาญชัย รสจันทร์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกว่า 150 คน โดย นายวิริทธิ์พล แซ่ตัน ประธานค่ายฯ กล่าวรายงานการจัดโครงการฯ โดยมีวัตุประสงค์ดังนี้

  1.เพื่อให้นักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษา ให้สอดคล้องกับการพัฒนาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์

  2.เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการกิจกรรมนักศึกษา

  3.เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีและสร้างความสามัคคีระหว่างนิสิต นักศึกษาคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาของสถาบันต่างๆ ที่เข้าร่วมงาน

  4.เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถทางด้านวิชาการเกษตรและการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมประจำท้องถิ่นของแต่ละสถาบัน

  5.เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับนิสิต นักศึกษา และคณาจารย์ ของสถาบันต่างๆ ที่เข้าร่วมงาน

  ในการจัดโครงการดังกล่าวนักศึกษาได้ร่วมพัฒนาชุมชมโดยรอบโรงเรียน สร้างบ่อประมง และส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่

  นอกจากนี้ได้เชิญวิทยากรจากคณะเกษตรศาสตร์มีความรู้ความสามารถร่วมบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกร ไม่ว่าจะเป็น การขยายพันธุ์พืช โดย นายสมยศ มีทา นักวิชาการเกษตร สาขาวิชาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร

  ในโอกาสนี้นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ที่เข้าร่วมโครงการยังร่วมกับทางโรงเรียนเพื่อจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 9 มกราคม 2558 ซึ่งถือได้ว่าเป็นครั้งแรกของทางโรงเรียนที่ได้ดำเินการจัดกิจกรรมนี้ขึ้น ... [12/01/2015]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: สมโชค เพ็งลี / สมโชค เพ็งลี
732 people like this