6761
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มข. รับมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่จาก สำนักวิทยบริการ มข.

ia

  • เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่จากสำนักวิทยบริการ นำโดย นางจรูญลักษณ์ นารี หัวหน้ากลุ่มภารกิจจัดการสารสนเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยทีมบรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มสาขาฯ ทั้งนี้คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ได้กล่าวชื่นชมการพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของสำนักวิทยบริการที่เข้าถึงนักวิจัย คณาจารย์ และนักศึกษา ได้อย่างยอดเยี่ยม และทางคณะเกษตรศาสตร์ก็กำลังดำเนินโครงการปรับปรุงห้องสมุด เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ของประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจะสามารถเปิดให้บริการได้ประมาณเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป ... [12/01/2015]
    ia .ia2

  • Reported/Photo by: ทัศนีย์ / กรรณิการ์
548 people like this