7008
ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาโครงการวิจัยฯ ระหว่าง สกว-มข.

ia

  • วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.30-12.00 น. รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัย และพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ได้ประชุมหารือร่วมกับ ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยี, รศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ ผู้อำนวยการฝ่ายการเกษตร (สกว.) และ รศ.ดร.จุฑารัตน์ เศรษฐกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ (สกว.) ซึ่งการหารือร่วมกันในครั้งนี้กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาโครงการวิจัย ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ในระยะที่ 2 เพื่อการพัฒนาผลงานวิจัยต่อไป ณ ห้องประชุม 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากนั้นเวลา 12.00 - 13.00 น. คณะผู้บริหาร และคณะนักวิจัย ได้ทดสอบชิมเนื้อไก่ลูกผสมสายพันธุ์สังเคราะห์ ซึ่งเป็นงานทดลองของศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ พร้อมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ห้องประชุม 4 อาคาร 8 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [15/11/2012]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: /
688 people like this