6375
กองสื่อสารองค์การ ขอความอนุเคราะห์ถ่ายผลงานเพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง

ia

  • กองสื่อสารองค์กร ได้ประชาสัมพันธ์ศูนย์วิจัยเฉาะทาง ที่มีผลงานโดดเด่น เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลก ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) โดยมี รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา เป็นผู้อำนวยการศูนย์ ได้รับการติดต่อถ่ายภาพผลงานวิจัยจากฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ ที่มีผลงานโดดเด่น เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลก ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยการประชาสัมพันธ์ผ่านหนังสือพิมพ์ วารสาร KKU Caring on your mind วารสารการวิจัยชั้นนำที่ทางศูนย์วิจัยฯ ต้องการนำเสนอผลงาน และผลิต Presentationนำเสนอผลงานของศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.30 น. นางสาวศรัญญา ศิริปัญญา นักวิจัย และนายณรงค์ฤทธิ์ วังระหา ผู้ช่วยวิจัย ได้นำทีมงานจากกองสื่อสารองค์กร เข้าไปบันทึกภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานภายในฟาร์มทดลองศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) พร้อมทั้งลงพื้นที่เพื่อถ่ายภาพเกษตรกรเครือข่ายฯ ... [15/11/2012]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
812 people like this