7133
สัมภาษณ์เกษตรกรถึงสภาพการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ภายหลังประสบอุทกภัย

ia

  • รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์,ผศ.ดร.ยุพิน ผาสุข, นายณรงค์ฤทธิ์ วังระหา, นางสาวศรัญญา ศิริปัญญา และ นางสาวจิราวรรณ วิศิษฏบุตร ออกเยี่ยมเกษตรกรพร้อมสัมภาษณ์ถึงสภาพการเลี้ยงไก่พื้นเมือง วันที่ 17 ธันวาคม 2555 เวลา 08.30-12.00 น. ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) นำโดย รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์,ผศ.ดร.ยุพิน ผาสุข, นายณรงค์ฤทธิ์ วังระหา, นางสาวศรัญญา ศิริปัญญา และ นางสาวจิราวรรณ วิศิษฏบุตร ออกเยี่ยมเกษตรกรพร้อมสัมภาษณ์ถึงสภาพการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับการแจกไก่พื้นเมือง จากศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ณ หมู่บ้านเหล่าโพนทอง หมู่ 12 ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมีเกษตรกรให้ความร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์เป็นอย่างดี เกษตรกรกล่าวว่า พันธุ์ไก่ประดู่หางดำ และชี ที่ได้รับจากศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ ไปนั้นมีการเจริญเติบโตดี ทนร้อน ให้ไข่ดก และไม่พบโรคระบาด เหมาะที่จะเลี้ยงในหมู่บ้าน และอยากให้ทางมหาวิทยาลัยให้การส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง เพื่อสร้างอาชีพและรายได้เสริม โดยการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองต่อไป ... [18/12/2012]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
863 people like this