7208
ค่ายสัตวบาลอาสา พัฒนาชุมชน

ia

  • เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองศาสตราจารย์เทอดศักดิ์ คำเหม็ง หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ ประกอบด้วย ผศ.ดร.ยุพิน ผาสุข อ.ดร.ธีรชัย หายทุกข์ ผศ.ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง นางสาวศรีนวล คณานิตย์(นักวิทยาศาสตร์) นางสาวกษมา ตั้งมุททาภัทรกุล นางสาวนริศรา สวยรูป นายสายัณ คันธรินทร์ (นักวิชาการเกษตร) นายชานนท์ ทองดีและนายวัชรพงษ์ สิงห์โสภา (พนักงานการเกษตร) ร่วมเปิดค่ายสัตวบาลอาสา ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนบ้านโคกใส ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ค่ายสัตวบาลอาสา ได้ดำเนินการจัดต่อเนื่องกันมาจนปัจจุบันเป็นปีที่ 4 ซึ่งในปีนี้มีกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2558 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาเล่าเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย นำไปเผยแพร่ ต่อยอดหรือพัฒนาชุมชนในท้องที่ห่างไกล เพื่อสร้างโอกาสให้กับชุมชนและเยาวชนให้แข็งแกร่งขึ้นภายใต้องค์ความรู้ด้านการเกษตรลงไปบูรณาการร่วมกับชุมชน โรงเรียนบ้านโคกใส ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ที่ได้น้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนและชุมชน ชุมนุมสัตวบาล ภาควิชาสัตวศาสตร์ โดยการดำเนินงานของนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ จึงเล็งเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดค่ายสัตวบาลอาสา โดยจัดให้มีการสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่พื้นเมือง,เล้าสุกร, แปลงผักสวนครัว, การลงพื้นที่ออกฉีดวัคซีนโค/กระบือของชาวบ้านในชุมชน การทำข้อมูลชุมชน รวมไปถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆโรงเรียน จากผลการจัดโครงการในครั้งนี้ นอกจากวัตถุประสงค์หลักของโครงการเพื่อนำองค์ความรู้ด้านการเกษตรลงสู่ชุมชนแล้ว นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนในสิ่งที่หาไม่ได้ในห้องเรียน อีกทั้งนักศึกษายังได้ฝึกการทำงานร่วมกัน และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ได้ทำงาน ได้ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ทั้งนี้ โครงการค่ายสัตวบาลอาสา ครั้งที่ 4 ต้องขอขอบคุณ คณะครู/อาจารย์และนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกใส ผู้นำชุมชน, ชาวบ้านบ้านโคกใสและเจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัตว์อีกจำนวนมาก ที่ให้ความช่วยเหลือในทุกด้านด้วยไมตรีจิต ขอบคุณพ่อฮักแม่ฮักชาวบ้านโคกใส ที่ต้อนรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 150 คน ด้วยความรักความเอ็นดูตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ... [27/01/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิเทศและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ / ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิเทศและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ภาควิชาสัตวศาสตร์
777 people like this