13290
คณะเกษตรศาสตร์ มข. รับมอบเครื่องผสมอาหาร TMR จากบริษัท ฟิลลิปส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ia

  • เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รับมอบเครื่องผสมอาหาร TMR JAY LOR A50 Trailer จากบริษัท ฟิลลิปส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยคุณสุนทร ฤทธิ์วิวัฒน์ ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิลลิปส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นตัวแทนมอบ เครื่องผสมอาหาร TMR JAY LOR A50 Trailer ให้แก่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อใช้ในการเรียนการสอน และการฝึกอบรมด้านอาหารสัตว์ ณ ลานหน้าอาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [28/01/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
1271 people like this