10566
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 16

ia

  • เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 เวลา 09.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 16 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธาน และให้เกียรติมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติแก่นักวิจัยดีเด่นในด้านต่างๆ รางวัลองค์กรดีเด่น และ องค์กรที่สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย ดังนี้ รางวัลนักวิจัยอาวุโสดีเด่นด้านผลงานตีพิมพ์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.กมล เลิศรัตน์ สาขาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มข. รางวัลนักวิจัยดีเด่นรุ่นกลางด้านผลงานตีพิมพ์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มข. รางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ดีเด่นด้านผลงานตีพิมพ์ ได้แก่ ดร.วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่มีผลงานวิจัยด้านการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มข. รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่มีผลงานวิจัยด้านใช้ประโยชน์ต่อชุมชน ได้แก่ ดร.เกษสุดา เดชภิมล หัวหน้าศูนย์ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเกษตรกรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รางวัลองค์กรดีเด่นด้านการวิจัยทางการเกษตร ได้แก่ บริษัท ไทยรุ่งเรืองวิจัยและพัฒนา จำกัด กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง และรางวัลองค์กรที่สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย ได้แก่ บริษัท ฟิลลิปส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ต่อมา ศาสตราจารย์ ดร.อารันต์ พัฒโนทัย ได้ให้เกียรติมอบรางวัลดุษฎีบัณฑิตดีเด่นคณะเกษตรศาสตร์ "รางวัล ศาสตราจารย์ ดร.อารันต์ พัฒโนทัย" ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งปีนี้ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ ดร.ดนุพล เกษไธสง อาจารย์ประจำสาขาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดแล้ว มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “พลวัตและการจัดการเกษตรประเทศไทยในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ ซึ่งการจัดประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 16 จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 26 – 27 มกราคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ดังนี้ 1) เพื่อเป็นการอภิปราย บรรยายและเสนอผลงานความก้าวหน้าทางวิชาการและวิจัยการเกษตร 2) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัยด้านเกษตรของภาครัฐและเอกชนสู่สาธารณชนนำใช้ประโยชน์ 3) เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการและนักวิจัยได้พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ และสร้างเครือข่าย ความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยต่อไป นอกจากมีการบรรยายพิเศษแล้ว ในการจัดประชุมวิชาการเกษตรในครั้งนี้ ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยเป็นภาคบรรยายและโปสเตอร์ (ด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมการเกษตร) ซึ่งในปีนี้มีการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย จำนวน 60 เรื่อง และ ภาคโปสเตอร์ จำนวน 108 เรื่อง มีผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ จำนวน 250 คน ณ ห้องประชุมกวี จุติกุล คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [28/01/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: หน่วยบริหารการวิจัย / กรรณิการ์
859 people like this