6718
คณบดี คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Yun Kim จาก Far East University ประเทศเกาหลีใต้

ia

  • วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดี ผศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย รศ.ดร.เพียรศักดิ์ ภักดี, รศ.ดร.นงลักษณ์ สุพรรณไชยมาตย์, ผศ.ดร.อนันต์ หิรัญสาลี และ ผศ.ดร.อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Yum Kim และ ศ.ดร.จำเนียร จวงตระกูล จาก Far East University ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อหารือถึงแนวทางการเจรจาหาความร่วมมือระหว่างคณะเกษตรศาสตร์และ Far East University พร้อมทั้งคณบดียังมอบของที่ระลึกแก่ทั้ง 2 ท่าน เพื่อไมตรีจิตอันดี ... [22/01/2013]
    ia .ia2 .ia3

  • Reported/Photo by: /
854 people like this