5835
ทำบุญและพัฒนาบ้านพืชสวนประจำปี 2558

ia

  • เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2558 สาขาพืชสวน ได้จัดโครงการทำบุญและพัฒนาบ้านพืชสวนประจำปี 2558 ให้ คณาจารย์ แขกผู้มีเกียรติ บุคลากรสายสนับสนุนของสาขาและนักศึกษาระดับปริญญาตรี โทและเอก จำนวน 180 คนเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมแตงกวา พืชสวน 2

    อ.ดร.ดนุพล เกษไธสง กล่าวว่า โครงการทำบุญและพัฒนาบ้านพืชสวนประจำปี 2558 มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรสาขาพืชสวน อีกทั้งเป็นการรักษาวัฒนธรรมอันดีของไทยไว้ไม่ให้สูญหายและยังเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีของนักศึกษาชั้นปีที่2,3,4 จึงได้จัดกิจกรรมที่ทำให้นักศึกษาสาขาพืชสวนทุกชั้นปี อาจารย์และบุคลากรได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการทำบุญสาขาพืชสวน ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ด้วย มีกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระเพล จำนวน 9 รูป รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันและมีการจับฉลากแจกของขวัญให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ... [19/01/2015]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: อ.ดร.ดนุพล เกษไธสง / นส.ธิติมา สุภา
677 people like this