6895
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการเกษตร ประจำปี 2558

ia

  • เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.อุบล ตังควานิช และคณะ ได้จัดโครงการกิจกรรมตอบปัญหาทางการเกษตร สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ณ ห้อง 7011 7012 และ 7013 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริม ให้นักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตระหนักถึงความสำคัญของวิชาการทางด้านการเกษตร และถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตรที่น่าสนใจโดยการสอดแทรกผ่านกิจกรรมแก่เยาวชน การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการเกษตร ในปีนี้ มีจำนวนโรงเรียนเข้าร่วม ในระดับมัธยมต้น 45 โรงเรียน และระดับมัธยมปลาย 47 โรงเรียน โดยมีนักเรียนทั้งสองระดับชั้น รวมทั้งสิ้น 184 คน มีครูผู้ควบคุม จำนวน 85 คน โดยโรงเรียนที่ได้รุบรางวัล มีดังต่อไปนี้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียน โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม ได้รับเงินรางวัล 6,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนประทาย ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนสีชมพู และ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ได้รับเงินรางวัล 6,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมป์ และ โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท โดยมีบริษัทให้การสนับสนุนของที่ระลึกจำนวน 4 บริษัท ได้แก่ บ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัดมหาชน ศรีวิโรจน์ฟาร์ม พี แอนด์ พี ลิเคอร์ คอมพานี องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องเรียนรวม 7011 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [29/01/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: ผศ.ดร.อุบล ตังควานิช / ผศ.ดร.อุบล ตังควานิช
689 people like this