11078
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดการเสวนา เรื่อง กลุ่มวิจัยโคนมทนร้อน : จากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์

ia

  • เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด การเสวนา เรื่อง “กลุ่มวิจัยโคนมทนร้อน : จากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์” และเปิดหัวข้อเสวนาในด้านการพัฒนาอาหารและการจัดการ ในด้านการปรับปรุงพันธุกรรมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม และในด้านการจัดการระบบสืบพันธุ์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภร กตเวทิน และในภาคบ่ายเป็นการเสวนา เรื่อง “TMR : คุ้มทุน คุ้มค่าในการเลี้ยงโคนม” โดยคุณก้องเกียรติ ศรีสุวรรณ (บริษัท ฟาร์มโคนมโชคชัย) คุณมณู อินอ่ำ (สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ก.น.ช.หนองรี จำกัด) คุณสมฤทัย สัพโส (บริษัทน้ำฝนฟาร์ม จำกัด) นายสัตวแพทย์ชุมพร แสนขวา (รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัทศรีวิโรจน์ฟาร์ม จำกัด) ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา เมื่อจบการเสวนาแล้วมีการสาธิตการใช้เครื่องผสมอาหาร TMR ขนาดเล็ก และศึกษาดูงานเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในฟาร์มโคนม “งานวันเกษตรภาคอีสาน” ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [03/02/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
889 people like this