7412
ภาควิชาสัตวศาสตร์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่เกษตรกรในโอกาสงานเกษตรภาคอีสาน 2558

ia

  • ในระหว่างงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2558 ที่ผ่านมา ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะกรรมการฝ่ายจัดฝึกอบรม ได้รับงบประมาณสนับสนุนให้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร "การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์เพื่อการบริโภคในครัวเรือน" ในวันที่ 29 มกราคม และ 1 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีนายชานนท์ ทองดี พนักงานการเกษตรเป็นวิทยากรฝึกอบรมให้แก่กลุ่มแม่บ้านจากอำเภอน้ำพอง จ.ขอนแก่น จำนวน 20 คน, หลักสูตร "เทคโนโลยีผสมเทียมและการบำรุงพันธุ์โคในเกษตรกรรายย่อย รุ่นที่ 2" ในวันที่ 30 มกราคม 2558 โดยมีนายดำรงรักษ์ รักวงศ์ฤทธิ์(นักวิชาการเกษตร) นางสาววรุณ โคตะและนางสาวศรีนวล คณานิตย์ (นักวิทยาศาสตร์) เป็นวิทยากร เป็นวิทยากรฝึกอบรมให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจำนวน 10 คนและหลักสูตร "การผลิต Biogas จากเศษเหลือทางปศุสัตว์เพื่อใช้ประโยชน์ในครัวเรือน รุ่นที่ 1" ในวันที่ 31 มกราคม 2558 โดยมี ผศ.ดร.อนุสรณ์ เชิดทองและนายสายัณ คันธรินทร์ (นักวิชาการเกษตร) เป็นวิทยากรฝึกอบรมให้แก่กลุ่มเกษตรกรจากสหกรณ์โคนมขอนแก่นและองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น จำนวน 12 คน จากผลการจัดฝึกอบรมทั้ง 3 หลักสูตรในช่วงงานวันเกษตรภาคอีสานที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายรวมถึงประชาชนทั่วไปที่เข้ามาเดินเที่ยวชมภายในงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้ให้การตอบรับและให้ความสนใจ เล็งเห็นว่าเป็นหลักสูตรที่สามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการฝ่ายจัดฝึกอบรม ได้รับการแนะนำจากกลุ่มเกษตรกรในการจัดหัวข้อการฝึกอบรมที่เกษตรกรสนใจ และนอกจากการจัดฝึกอบรมดังกล่าวเพื่อเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการสู่สังคมแล้วนั้น ยังทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างเกษตรกรซึ่งกันและกันอีกทางหนึ่งด้วย ... [03/02/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: หน่วยฝึกอบรมและพัฒนาด้านสัตวศาสตร์ (ASTO) ภาควิชาสัตวศาสตร์ / หน่วยฝึกอบรมและพัฒนาด้านสัตวศาสตร์ (ASTO) ภาควิชาสัตวศาสตร์
655 people like this