6780
คณะเกษตรศาสตร์ มข. ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก ศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดขอนแก่น

ia

  • เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. ณ หมวดพืชผัก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.กมล เลิศรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนายเชาวลิต สีลาดเลา ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก ศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดขอนแก่น จำนวน 10 คน เข้าศึกษาดูงานการปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงปลา ทั้งนี้ ศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดขอนแก่น ซี่งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านยางพาราและส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมของเกษตรกรชาวสวนยางและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ จะได้นำความรู้และเทคนิคต่างๆ ไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรชาวสวนยางต่อไป ... [09/02/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
611 people like this