6965
ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) เข้าร่วมงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติครั้งที่ 2

ia

  • ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) เข้าร่วมงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติครั้งที่ 2 ณ บริเวณพะบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้บุคคลที่สนใจ และประชาชนทั่วไปได้รับความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับทิศทางการปรับปรุงพันธุ์ไก่พื้นเมืองของศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ 2) เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรโดยเฉพาะไก่พื้นเมือง 3) เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ๆกับบุคคลที่เข้าร่วมงาน กรมปศุสัตว์ร่วมกับจังหวัดสระแก้วและมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแก้ว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 18-24 มกราคม 2558 ณ บริเวณพะบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ” ปี 2558 ในวันที่ 19 มกราคม 2558 เวลา 17.30 น. โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การสัมมนาวิชาการ การเสวนาเกษตรกรการประกวดไก่พื้นเมืองชิงถ้วยพระราชทาน 8 สายพันธุ์ และนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการเกี่ยวกับไก่พื้นเมือง การแสดงพันธุ์ไก่พื้นเมืองดั้งเดิมและไก่พื้นเมืองประจำถิ่น การจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน การบริการคลินิกปศุสัตว์ และกิจกรรมนันทนาการอีกมากมาย ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไป และเครือข่ายผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองทั่วประเทศฃ ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) มีภารกิจที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับชุมชน คือ การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่พื้นเมืองให้แก่เกษตรกรและบุคคลที่สนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเอาผลงานวิจัยจากทางศูนย์เครือข่ายวิจัยฯที่ได้ดำเนินการมาจนกระทั่งได้พันธุ์ไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ต่างๆ ทั้งที่ได้จดทะเบียนพันธุ์ และที่กำลังพัฒนาสายพันธุ์ต่อไปเพื่อใช้ประโยชน์ในอนาคต จึงได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการบริการทางด้านวิชาการให้กับเกษตรกร ผู้ที่สนใจในไก่พื้นเมือง และประชาชนทั่วไป ได้เปิดโลกทัศน์รับรู้และเข้าใจเรื่องต่างๆเกี่ยวกับไก่พื้นเมืองที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ และรับฟังข้อคิดเห็นและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลที่เข้าร่วมงานเพื่อเป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการมากยิ่งขึ้น ... [18/01/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
654 people like this