7851
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพัฒนาผลิตโคนมกับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด

ia

  • เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ.2556 เวลา 10.25 น. ณ ห้องรับรองฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น 5 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี และประธานเครือข่ายวิจัยภูมิภาค ให้การต้อนรับคุณมนตรี สีหมนตรี รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจขายอาหารสัตว์และพันธุ์ บมจ. ซีพีเอฟ ประเทศไทย และคณะผู้บริหารในเครือบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ที่เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่และปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีรศ.ดร.สมปอง ธรรมศิริรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย รศ.ดร.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รศ.เทอดศักดิ์ คำเหม็ง หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ และ รศ.ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมประชุม ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ กล่าวว่า ในนามของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ยินดีให้ความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการความร่วมมือจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน คุณมนตรี สีหมนตรี กล่าวว่า บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตอาหารคุณภาพ นมเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่มีความสำคัญต่อสุขภาพ ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนการผลิตน้ำนมและแก้ไขปัญหาการผลิตโคนม โดยเฉพาะการผสมไม่ติด ดังนั้นจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม โอกาสนี้ที่ประชุมได้มอบหมายให้ รศ.ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ เป็นผู้ประสานงานในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ต่อไป ... [19/01/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: /
1029 people like this