6996
คณะเกษตรศาสตร์ และอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มข. รับโล่รางวัลในงาน ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ ประจำปี 2557

ia

  • เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดงาน “ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” ประจำปี 2557 ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งสายผู้สอนและสายสนับสนุน ผู้สร้างชื่อเสียงทำคุณงามความดี ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม และเพื่อเป็นการขอบคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในมหาวิทยาลัย ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลิขิต อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ขึ้นกล่าวแสดงความชื่นชมยินดี ต่อผู้ที่ไดรับรางวัลอีกด้วย ซึ่งในงานนี้หน่วยงานของคณะเกษตรศาสตร์ และบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ดังนี้ 1. คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลคณะวิชาที่มีผลงานดีเลิศในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ เลขานุการคณะฯ เป็นผู้แทนเข้ารับโล่รางวัล 2. ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน ได้รับรางวัล ศูนย์วิจัยที่มีผลงานด้านการวิจัยระดับดีเลิศ โดยมี รองศาสตราจารย์กมล เลิศรัตน์ เป็นผู้เข้ารับโล่รางวัล 3. รองศาสตราจารย์อำนวย คำตื้อ ได้รับรางวัล ผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีหรือเทียบเท่า ระดับดีเลิศ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรเลิศ ทวีกุล ได้รับรางวัล บุคลากรสายผู้สอนด้านการให้บริการวิชาการ ระดับดีเยี่ยม 5. รองศาสตราจารย์สนั่น จอกลอย ได้รับรางวัล นักวิจัยระดับทอง ... [12/02/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กาญจนา / กรรณิการ์
730 people like this