5948
หมวดประมง คณะเกษตรศาสตร์ จัดฝึกอบรมเรื่องเทคนิคการทำอาหารปลาจากเศษเหลือในงานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2558

ia

  • เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2558 เวลา 09.00 น.รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน (อ.ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน) เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเรื่อง "เทคนิคการทำอาหารปลาจากเศษเหลือ" ในงานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2558 ณ อาคารเพาะเลี้ยง หมวดประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในภาคเช้ามีการบรรยายในหัวข้อการทำอาหารสัตว์น้ำ และวัตถุดิบเศษเหลือและเทคนิคการใช้เศษเหลือในอาหารสัตว์น้ำ หัวข้อเรื่องหลักการถนอมเศษเหลือโดยการหมัก หัวข้อเรื่องการให้อาหารและการเลี้ยง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร ผศ.ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ รศ.ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว และนายวันชาติ ใจมณี เป็นวิทยากรบรรยาย และภาคบ่ายฝึกปฏิบัติ ... Link [13/02/2015]    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: พจมาลย์ ลาภลือชา / พจมาลย์ ลาภลือชา
460 people like this