7548
โครงการแก่งละว้าอบรมการทำปลาหมักแก่กลุ่มผู้เลี้ยงปลาบ้านหนองนางขวัญ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

ia

  • เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 13.30- 16.30 น. ผศ.อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร พร้อมด้วยนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา นางสาวเจนจิรา แซ่โคว้ และนางวิจิตรา อรรถสาร ได้อบรมพร้อมสาธิตการทำปลาหมัก ให้กับกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองนางขวัญ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น โดยใช้เศษปลาที่เหลือเช่น ไส้ปลา เกล็ดปลา หัวปลา หมักรวมกับเศษเปลือกสับปะรด แป้งมัน และผงกากน้ำตาล อีกทั้งเกษตรกรได้ลงมือฝึกปฏิบัติการหมักปลาด้วยตนเองอีกด้วย ... Link [13/02/2015]    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: พจมาลย์ ลาภลือชา / พจมาลย์ ลาภลือชา
692 people like this