7006
พิธีลงนามความร่วมมือ มข. สกว. ภายใต้การดำเนินงานศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ (ไก่พื้นเมือง) ระยะที่ 2 สนับสนุนงบประมาณกว่า 18 ล้านบาท

ia

  • เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2556 ระหว่างเวลา 11.00-11.30 น. ณ ห้องประชุม 1 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีลงนามบัณทึกข้อตกลงความร่วมมือในการทำวิจัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สนับสนุนทุนวิจัยร่วมทั้งสองฝ่ายวงงบประมาณรวม 18 ล้านบาท เป็นเวลา 3 ปี ภายใต้การดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ระยะที่ 2 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ ตันตระรัตน์ ผู้อำนวนการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เป็นผู้ลงนาม และ ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รองศาสตราจารย์ ดร. จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ ผู้อำนวยการฝ่ายการเกษตร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมเป็นพยาน ซึ่งมีคณาจารย์จำนวนมากให้เกียรติร่วมในพิธี พร้อมทั้งผู้สื่อข่าวจากสถานีโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์เข้าร่วมทำข่าวอย่างคับคั่ง โดยพิธีลงนามบัณทึกข้อตกลงความร่วมมือในการทำวิจัย “ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง)” ระยะที่ 2 นั้น รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมพิธีลงนาม และกล่าวถึงบทบาทของ ผลงานวิจัยของศูนย์เครือข่ายฯ ตอบสนองความต้องการทั้งด้านผู้บริโภค (Demand side) ผู้ผลิต (Supply side) และทางวิชาการ โดยทำให้ได้เนื้อไก่ที่มีคุณภาพ และสายพันธุ์ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์กับการพัฒนาไก่พื้นเมืองของประเทศ รวมทั้งองค์ความรู้ด้านการวิจัยเชิงลึกที่สามารถเผยแพร่ให้แก่ภาคเอกชน ท้องถิ่น และเกษตรกร อีกทั้งเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเครือข่าย และผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ระดับชาติ และระดับนานาชาติ และยังช่วยแก้ปัญหาที่สำคัญเร่งด่วนของประเทศในยามวิกฤต ด้วยการนำผลงานวิจัยของศูนย์เครือข่ายฯ ไปช่วยในโครงการช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ด้านฟื้นฟูคุณภาพชีวิต ปี 2554 ซึ่งมีแนวโน้มจะขยายวงกว้างไปยังชุมชนต่างๆอีกมากมายดังนั้น สกว. และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงเห็นควรให้มีการดำเนินงานต่อในระยะที่ 2 ขึ้น รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ได้กล่าวรายงานถึงผลการดำเนินงานของ ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ที่ผ่านมาบรรลุตามวัตถุประสงค์วางไว้ทุกประการ ดังนั้น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะร่วมมือกันภายใต้กลไก และการดำเนินงานของโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายวิจัยและขับเคลื่อนพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ระยะที่ 2 รวมทั้งผลักดันการใช้ประโยชน์จากไก่พื้นเมือง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นแหล่งพัฒนาวิชาการ ด้านปรับปรุงพันธุ์สัตว์ครบวงจร โดยใช้ไก่พื้นเมืองเป็นต้นแบบพัฒนา และดูแลเครือข่ายวิชาการด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) และสนับสนุนการพัฒนาระบบสร้างอาชีพจากไก่พื้นเมืองไทย ทั้งในระดับเกษตรกร ผู้ประกอบการ SME และธุรกิจเอกชนให้มีความยั่งยืนต่อไป โอกาสนี้ รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา และรศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ พร้อมด้วยทีมนักวิจัยศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ ยังได้ร่วมปรึกษาหารือกับ รศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ และผู้ทรงคุณวุฒิ (สกว.) ในด้านการดำเนินงานปรับปรุงสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองของศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) และงานวิจัยในโครงการที่จะดำเนินการต่อไปอีกด้วย ... [30/01/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
831 people like this