8766
ศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดการประชุมระดมสมอง

ia

  • เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 ศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมระดมสมองเพื่อสำรวจความต้องการความรู้ ทิศทางการวิจัย และสถานภาพการใช้พันธุ์อ้อยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในงานประชุมวิชาการเกษตรครั้งที่ 16 ณ ห้องกวี จุติกุล คณะเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 ศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมระดมสมองเพื่อสำรวจความต้องการความรู้ ทิศทางการวิจัย และสถานภาพการใช้พันธุ์อ้อยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในงานประชุมวิชาการเกษตรครั้งที่ 16 ณ ห้องกวี จุติกุล คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สำรวจความต้องการความรู้ และปัญหาการผลิตอ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) กำหนดทิศทางการวิจัยให้สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3) สรุปสถานภาพการใช้พันธุ์อ้อยของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การประชุมระดมสมองดังกล่าว ได้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “นโยบายและทิศทางงานวิจัยอ้อยของประเทศ” โดยอาจารย์กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร ดร.นันทวุฒิ จงรั้งกลาง นักวิจัยประจำศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บรรยายในหัวข้อ “ปัญหาการผลิต ความต้องการความรู้ และสถานภาพการใช้พันธุ์อ้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” และการระดมสมอง ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.ประสิทธิ์ ใจศิล ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิประจำศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งจาก สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย, นักวิจัยด้านอ้อยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและกรมวิชาการเกษตร, พนักงานฝ่ายไร่/นักวิจัยของโรงงานน้ำตาลและเกษตรกรจากสมาคมชาวไร่อ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกว่า 120 คน ซึ่งผลที่ได้จากการประชุมระดมสมองในครั้งนี้ ทำให้ทราบปัญหาการผลิตอ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และหัวข้อฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่ตรงกับความต้องการของชาวไร่อ้อย อีกทั้งได้ทิศทางการวิจัยที่จะแก้ปัญหาการผลิตอ้อยของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมไปถึงข้อมูลการใช้พันธุ์อ้อยของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อใช้ในการวางแผนการขยายพันธุ์อ้อยให้เกษตรกรชาวไร่อ้อย ... [18/02/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: ผศ.ดร.วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ / นางสาวณัฐยาพร หนันต๊ะ
698 people like this