7580
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมจัดงาน วันพริกน่าน

ia

  • เมื่อวันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มข. โดย อาจารย์วีระ ภาคอุทัย อาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตรคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าโครงการวิจัย “การพัฒนาระบบการตัดสินใจ และการจัดการโซ่อุปทานพริกปลอดภัยจังหวัดแพร่ น่าน และชัยภูมิ” โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ได้รับเชิญจาก นายศุภวัฒน์ รัตนประภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยม ให้ร่วมจัดนิทรรศการ ให้ความรู้ทางวิชาการแก่เกษตรกร ณ. ที่ทำการตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ในงานดังกล่าวมีกิจกรรมผู้ผลิตพบผู้ซื้อพริก โรงงานแปรรูปพริก การทำอาหารจากพริก การประกวดพริก การแข่งขันการคัดพริก การบรรจุถุงพริก การจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าชุมชนต่างๆ การออกร้านของบริษัทเอกชนที่ขายเมล็ดพันธุ์ และเคมีภัณฑ์ทางการเกษตรต่างๆตลอดทั้งในส่วนของสำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผาและมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น ... [20/02/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: อ.วีระ ภาคอุทัย / อ.วีระ ภาคอุทัย
626 people like this