7108
งานเชิดชูและแสดงความยินดีนักสัตวศาสตร์

ia

  • เชิญชวนบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ร่วมกิจกรรม "เชิดชูและแสดงความยินดีนักสัตวศาสตร์" ในวันที่ 26 ก.พ. 2558 เวลา 12.00-16.00 น ณ ลานหน้าภาควิชาฯ เนื่องจากภาควิชาสัตวศาสตร์ มีบุคคลากรที่ออกไปบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมในหลายๆ ด้าน จนสร้างชื่อเสียง และได้รับการยอมรับจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเป็นการแสดงความยินดี รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคคลากร ภาควิชาจึงเห็นสมควรที่จะมีการจัดกิจกรรมนี้ขึ้น ทั้งนี้ มีอาหารว่างไว้คอยบริการทุกท่าน ... [20/02/2015]
    ia

  • Reported/Photo by: ภาควิชาสัตวศาสตร์ /
726 people like this