7530
คณะเกษตรศาสตร์ มข. ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านวังกุง

ia

  • เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนบ้านวังกุง ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ผู้นำชุมชน และเกษตรกร นำโดยนายอภิชาต ศิริสม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกุง เข้าศึกษาดูงานการทำสวนครัวยุคใหม่ปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา โดยนายเชาวลิต สีลาดเลา เป็นวิทยากรให้ความรู้ พร้อมทั้งแนะนำเทคนิคและวิธีการในการจัดทำสวนครัวยุคใหม่ โดยการปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา ณ หมวดพืชผัก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [20/02/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
631 people like this