7527
เสวนาเรื่อง ข่าเหลือง : การปลูก การตลาด อนาคต และเครือข่าย โดย ผศ.ไกรเลิศ ทวีกุล

ia

  • เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาชนบทไทย-อาเซียน และเครือข่ายผู้ปลูกและตลาดข่าเหลือง นำโดย ผศ.ไกรเลิศ ทวีกุล และคณะ จัดเสวนา เรื่อง ข่าเหลือง : การปลูก การตลาด อนาคต และเครือข่าย ขึ้น มีผู้สนใจเข้าร่วมเสวนากว่า 120 ท่าน ประกอบด้วย กลุ่มผู้ปลูกข่าเหลือง ผู้ประกอบการ และกลุ่มเกษตรกรหน้าใหม่ที่ต้องการปลูกเพื่อทดลอง เนื่องจากข่าเหลืองกำลังเป็นที่สนใจในตลาดทางภาคอีสาน ถือได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ และในเวทีเสวนายังได้เชิญคุณพนิดา ทิพย์สระน้อย และคุณ มัสชิโม่ เป็นผู้รับซื้อ และส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกข่าเหลืองในภาคอีสาน เป็นวิทยากรให้ความรู้ พร้อมทั้งตอบข้อสักถามเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำตลาดข่าเหลืองอีกด้วย

    ผศ.ไกรเลิศ ทวีกุล กล่าวว่า ข่าเหลือง เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่กลุ่มเกษตรกรภาคอีสานให้ความสนใจ แม้ว่าพืชชนิดนี้อยู่ใกล้ตัวทุกคน บริโภคทุกวัน แต่การศึกษาวิจัย ค้นคว้า ในทุกด้านแทบไม่ได้มีการดำเนินการเลย ด้วยประเด็นดังกล่าว กลุ่มเครือข่ายผู้ปลูกและตลาดข่าเหลือง จึงเสนอให้มีการจัดเวทีพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในทุกด้านของข่าเหลือง เพื่อที่จะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมถึงแหล่งรับซื้อ และการกำหนดราคาข่าเหลืองของเครือข่ายด้วย

    ทั้งนี้ได้รับการเสวนาได้รับการสนับสนุนจากภาควิชาส่งเสริมการเกษตร โดย ผศ.ดร.ยศ บริสุทธิ์ หัวหน้าภาควิชาส่งเสริมการเกษตร ได้ให้เกียรติ กล่าวต้อนรับ และเป็นประธานในการเปิดเสวนา โดยวัตถุประสงค์ของการเสวนามีดังนี้ 1. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปลูกข่า 2. เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ปลูก หรือ ผู้จำหน่าย และนักวิชาการด้านข่าเหลือง และ3.เพื่อสร้างฐานข้อมูลด้านการปลูก การตลาดของข่าเหลือง การเสวนาจัดขึ้น ณ ห้อง Ag8502 ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [05/03/2015]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: ไพศาล เอกวัฒน์ / ยลนภา พลตรีและ ไพศาล เอกวัฒน์
593 people like this