6612
การทัศนศึกษาดูงานและกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพืชไร่

ia

  • ด้วย สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร ได้มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานและกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพืชไร่ เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่พึงประสงค์ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติระหว่างกัน มีความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดี ในการใช้เวลาว่างเพื่อทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์และทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมและสังคม สร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีกันระหว่างนักศึกษาแต่ละชั้นปี ณ สถานีทดลองพืชเมืองหนาว เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ... [05/03/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: /
679 people like this