9862
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการเสวนาข่าเหลือง

ia

  • เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30 – 12.00 ณ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรม ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศ บริสุทธิ์ หัวหน้าภาควิชาส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิด โครงการเสวนาข่าเหลือง : การปลูก การตลาด อนาคต และเครื่อข่าย ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรเลิศ ทวีกุล โครงการเสวนาข่าเหลือง จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การผลิตข่าเหลือง สร้างเครือข่ายผู้ปลูก ผู้ค้า และนักวิชาการด้านข่าเหลือง และเพื่อสร้างฐานข้อมูลด้านการปลูก การตลาด และเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องกับข่าเหลือง ผู้เข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้เป็นนักศึกษา เกษตรกรผู้ปลูกข่า ผู้รับซื้อข่า ผู้สนใจ อาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 150 คน ... [05/03/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรเลิศ ทวีกุล/กรรณิการ์ / กรรณิการ์
939 people like this