7804
คณะเกษตรศาสตร์ มข. รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจาก แม่ทัพภาคที่ 2

ia

  • เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน นายสำรวย พลเรือง หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย และนางพจมาลย์ ลาภลือชา รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือทางวิชาการในการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จาก พลโท ธวัช สุกปลั่ง แม่ทัพภาคที่ 2 ณ มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ มข. ได้ให้ความร่วมมือทางวิชาการ ในการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้ให้คำปรึกษา และแนะนำการดำเนินการปลูกผักสวนครัว การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ การเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ หมู ไก่ วัว ปลา และ กบ ... [09/03/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
659 people like this