5726
คณะเกาตรศาสตร์ มข. ต้อนรับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต สปป.ลาว

ia

  • เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์, รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์, รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ(ไก่พื้นเมือง), ผศ.ดร.สจี กัณหาเรียง นักวิจัยศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ(ไก่พื้นเมือง) ร่วมต้อนรับ Mr.Vilaphorn Visounnarath Deputy Director Transmission&Substation Development Department และ Mr.Bounma Molakhasouk พร้อมด้วยทีมจากจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยทาง สปป.ลาว นั้น ได้เข้ามาหารือและขอคำปรึกษาจากคณะเกษตรศาสตร์เกี่ยวกับการสร้างอาชีพให้กับคนที่อพยพออกจากพื้นที่การสร้างเขื่อนในประเทศลาว เนื่องจากทางการสร้างเขื่อนในประเทศลาวนั้นจะต้องมีผู้ที่ได้รับผลประทบเป็นอย่างมาก จึงจำเป็นต้องอพยพคนที่ท้องถิ่นเดิมเพื่อไปยังพื้นที่ทางทาง สปป.ลาว ได้จัดไว้ให้ ผลกระทบที่เมื่อย้ายถิ่นฐานใหม่อาจเกิดปัญหาด้านอาชีพตามมา ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีโมเดลต้นแบบที่ประสบความสำเร็จตามพื้นที่ต่างๆมากมาย อาทิ การปลูกข้าว, การเลี้ยงไก่พื้นเมือง, การทำเกษตรแก้จน ซึ่งเป็นที่น่าสนใจแก่ผู้ที่เข้าเยี่ยมศึกษาดูงานเป็นอย่างมาก ได้แนะนำการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่พื้นเมืองก่อนเป็นอันดับแรกเนื่องจากไก่พื้นเมืองสามารถเจริญเติบโตได้ดีตามพื้นที่ชนบท อีกทั้งยังทนทานต่อโรคต่างๆ เลี้ยงง่าย ใช้ต้นทุนต่ำ และให้ผลผลิตที่รวดเร็ว ทำให้ความมั่นคงทางด้านอาหารมีมาก
    นอกจากนี้ทีมงานจาก สปป.ลาว ยังได้ขอเข้าศึกษาดูงานของฟาร์มศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ เพื่อศึกษาการเลี้ยงไก่พื้นเมืองในรูปแบบระบบฟาร์ม การจัดการต่างๆภายในฟาร์ม ระบบโรงเรือน การเลี้ยงไก่ในแต่ละช่วงอายุ การคัดเลือกสายพันธุ์ ตลอดจนถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นที่น่าสนใจของทาง สปป.ลาว เป็นอย่างมาก และจะได้มีการร่วมมือกันต่อไป... ... [09/03/2015]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
471 people like this