7250
กลุ่มวิจัยระบบโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าสัมภาษณ์เรื่องไก่พื้นเมืองในประเทศไทย

ia

  • เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 กลุ่มวิจัยระบบโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าพบ รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ(ไก่พื้นเมือง) เพื่อขอสัมภาษณ์ถึงข้อมูลต่างๆของไก่พื้นเมืองเพื่อจัดทำเป็น Innovation Roadmap ของอุตสาหกรรมไก่พื้นเมือง เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่อุตสาหกรรมไก่พื้นเมืองของประเทศไทย
    ในการเข้าสัมภาษณ์เพื่อจัดทำ Innovation Roadmap ของอุตสาหกรรมไก่พื้นเมืองของประเทศไทยนั้น ได้มีการสัมภาษณ์ถึงประเด็นข้อดีข้อเสียของไก่พื้นเมือง ระบบการเลี้ยง ระบบขนส่ง ระบบกลไกทางตลาด รวมถึงสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เหมาะสมในประเทศไทย เพื่อหาช่องทางที่จะเพิ่มศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตส่วนต่างๆ ของอุตสาหกรรมไก่พื้นเมืองมากขึ้น... ... [09/03/2015]

    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: /
615 people like this