4950
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มข. เป็นประธานในพิธีปิดโครงการแลกเปลี่ยนและฝึกอบรมการเกษตรให้นักศึกษาจาก Tottori University ประเทศญี่ปุ่น

ia

  • เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 ณ ห้อง 8003 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการแลกเปลี่ยนและฝึกอบรมการเกษตรให้นักศึกษาจาก Tottori University ประเทศญี่ปุ่น และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่ผ่านโครงการในครั้งนี้ เป็นนักศึกษาจาก Tottori University จำนวน 14 คน และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มข. จำนวน 6 คน หลังจากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ Prof.Dr.Yasunobu Kumi และถ่ายภาพร่วมกัน ... [10/03/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
365 people like this