7591
อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดฝึกอบรมเกษตรกรแนวทางการป้องกันกำจัดโรคใบขาวอ้อย

ia

  • เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงงานน้ำตาลวังขนาย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพา หาญบุญทรง อาจารย์ประจำ สาขากีฏวิทยา ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหัวหน้าโครงการ การรวบรวมสังเคราะห์และเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆในการป้องกันกำจัดโรคใบขาวอ้อยอย่างยั่งยืน ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร จำนวนรวมทั้งสิ้น 70 คน ในเรื่อง แนวทางการป้องกันกำจัดโรคใบขาวอ้อย โดยมีนายวิชิต แสนแก้ว นายกสมาคมชาวไร่อ้อยมหาสารคาม และนายทวีป ศรีวงษ์ ผู้จัดการบริษัทน้ำตาลวังขนาย เป็นผู้กล่าวต้อนรับ รองศาตราจารย์ยุพา หาญบุญทรง กล่าวว่า “สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคใบขาวอ้อยในภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ทวีความรุนแรงและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชาวไร่อ้อย และระบบการเพาะปลูกอ้อยเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ แมลงพาหะเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่ทำให้การกระจายตัวของโรคแพร่กระจายได้ไกลและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยยังไม่ทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงของโรคใบขาว การเกิดโรค และแนวทางการป้องกันกำจัดเบื้องต้น โดยกิจกรรมการฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 4 ฐานกิจกรรม คือ 1) กิจกรรมถามตอบพูดคุย การซักถามเรื่องประสบการณ์เกี่ยวกับอ้อยใบขาว ความเข้าใจสาเหตุของการระบาดของโรค2) ฐานอาการใบขาว แยกระหว่างใบขาวและพืชขาดธาตุอาหาร 3) ฐานชีววิทยาและพฤติกรรมของแมลงพาหะ 4) ฐานแนวทางป้องกันกำจัดแมลงพาหะแบบบรูณาการ” สรุปผลที่ได้จากการจัดอบรมครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่เข้าร่วมอบรม มีความสนใจในการรับข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันกำจัดโรคใบขาวอ้อยเป็นอย่างดี และผู้เข้าอบรมยังให้แนวคิดแลกเปลี่ยนที่เกิดจากประสบการณ์จริงในการทำไร่อ้อยของตนเองอีกด้วย ... [18/03/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: นภาพร ศรีตะวานิช / ประภัสรา มาชัยภูมิ
584 people like this