7961
คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมกับ GREEiNSECT จัดการศึกษาดูงาน เรื่อง การทำฟาร์มและผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีด

ia

  • รศ.ดร.ยุพา หาญบุญทรง อาจารย์ประจำสาขาวิชากีฏวิทยา ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ โครงการ insect for Green Economic (GREEiNSECT) สนับสนุนโดยรัฐบาลประเทศเดนมาร์ก จัดการศึกษาดูงาน เรื่อง “การทำฟาร์มและผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีด” ระหว่างวันที่ 23 – 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ให้กับตัวแทนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ จาก 14 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม อิตาลี เม็กซิโก เคนยา ยูกันดา โตโก เอธิโอเปีย ไนจีเรีย ออสเตรเลีย และกัมพูชา รวมทั้งหมด 27 คน โดย รศ.ดร.ยุพา หาญบุญทรง ได้นำคณะผู้เข้าศึกษาดูงานเยี่ยมชมโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง โดยมี ม.ร.ว ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และ ศ. ดร. กนก วงค์ตระหง่าน ที่ปรึกษามูลนิธิ ให้การต้อนรับและบรรยายโครงการของมูลนิธิตามแนวทางการหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเข้าพบผู้อำนวยการองค์การอาหารเพื่อการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) Mr. Hiroyuki Konuma ที่สำนักงาน FAO ส่วนภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิก กรุงเทพ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านการใช้แมลงกินได้เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีน อนึ่งได้ร่วมกับทาง ผศ ดร ทัศนีย์ แจ่มจรรยา อาจารย์บำนาญสาขาวิชากีฏวิทยา ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด ได้นำพาคณะเพื่อศึกษาดูงานการทำฟาร์มจิ้งหรีดและวิถีชีวิตพอเพียง ตลอดจนการแปรรูปและตลาดการซื้อขายจิ้งหรีด ที่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น และ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ทางคณะดูงานได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของชุมนมแมลงกินได้ ที่มีการทำฟาร์มจิ้งหรีดขนาดเล็ก และแปรรูป ซึ่งเป็นการดำเนินงานโดยนักศึกษา สาขาวิชากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนี้ทางคณะได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับศูนย์บ่มเพาะเพื่อพัฒนาธุรกิจและการประกอบธุรกิจ (ขนาดเล็ก) และพบกับ รศ.ทพญ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งกล่าวแนะนำมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความสัมพันธ์ แนวทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยต่างประเทศต่างๆในอนาคต ณ อาคารสิริคุณากร ... [18/03/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: ปภัสรา มาชัยภูมิ / ปภัสรา มาชัยภูมิ
638 people like this