8536
อาจารย์และนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มข. สร้างชื่อ คว้ารางวัลระดับดีเยื่ยมในการประชุมนานาชาติ ที่ฟิลิปปินส์

ia

  • ผศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอาจารย์ประจำสาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน ในการประชุมนานาชาติเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและชนบท The 6th International Conference on Environmental and Rural Development ซึ่งจัดโดยองค์การนานาชาติ ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและชนบท (International Society of Environmental and Rural Development) ร่วมกับ United Nation University, Institute of Advanced Studies, Institute of Environment Rehabilitation and Conservation, Japan และ Bohol Island State University, Philippines ในระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัย Bohol Island State University, เมืองฺ Tagbilaran City, Bohol ประเทศฟิลิปปินส์ การเข้าร่วมประชุมนานาชาติ The 6th International Conference on Environmental and Rural Development ในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย ได้นำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายเรื่อง Reuse of Wastewater from Cassava Industry for Napier Grass Production โดยมีดร.มงคล ต๊ะอุ่นเป็นผู้ร่วมวิจัย สามารถสร้างชื่อคว้ารางวัลนำเสนอและบทความวิจัยดีเยี่ยมระดับนานาชาติ Award of Excellent Paper จากผลงานทีนำเสนอในการประชุมแบบ oral จำนวน 132 เรื่อง และแบบ poster จำนวน 87 เรื่อง จากนักวิจัยและผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 250 คนจาก 16 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ นาย Naksayfong Khounnavongsa นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรนานาชาติ คณะเกษตรศาสตรฺ์ จากประเทศลาว ซึ่งมี ผศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก สามารถสร้างชื่อ คว้ารางวัลนำเสนอโปสเตอร์ดีเยี่ยม Excellent Poster Presentationมาเป็นสิ่งรับรองความสามารถ จากการนำเสนอผลงาน เรื่อง Ecotoxicology of Copper on Freshwater Biota under Field Water of Mekong River in Lao PDR อีกด้วย ทั้งอาจารย์และลูกศิษย์เข้ารับรางวัลในงานเลี้ยงรับรอง cultural presentation and award ceremony ของการประชุม ในคืนวันที่ 7 มีนาคม 2558 การได้รับรางวัลในครั้งนี้ ได้นำความมีชื่อเสียงและความภาคภูมิใจมาสู่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยได้อย่างน่าชื่นชมยิ่ง ... [19/03/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: ชุติมา กุลสา / ชุติมา กุลสา
907 people like this