5834
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มข. เป็นประธานในพิธีปิด งานเสวนาวิชาการ “49 ปี ปลานิลไทยเทิดไท้องค์ราชัน”

ia

  • เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีปิด งานเสวนาวิชาการ “49 ปี ปลานิลไทยเทิดไท้องค์ราชัน” และมอบโล่ให้แก่ผู้สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ หลังจากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้มอบโล่รางวัลการประกวดปลานิลจัมโบ้ให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัล และถ่ายภาพร่วมกัน ... [19/03/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
447 people like this