8441
เปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2556 ภายใต้คำขวัญ “เกษตรอีสาน อาหารปลอดภัย ก้าวไกลสู่อาเซียน”

ia

  • เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2556 ภายใต้คำขวัญ “เกษตรอีสาน อาหารปลอดภัย ก้าวไกลสู่อาเซียน” โดยนายยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี มีนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ข้าราชการ นักศึกษาและเกษตรกร เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 มกราคม -3 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า รู้สึกชื่นชมในความร่วมมือเป็นอย่างดีของจังหวัดขอนแก่น หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น และหน่วยงานภาคเอกชน ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญและร่วมกันพัฒนาการเกษตรให้มีศักยภาพสูงขึ้น โดยการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ ที่จัดให้มีขึ้นตลอดระยะเวลา 10 วันของการจัดงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการดำเนินการด้านการเกษตรของชาติ ได้ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเพิ่มบทบาทของประเทศไทยในเวทีนานาชาติ โดยได้มีการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการเกษตรในอาเซียน สู่เป้าหมายการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ภายในปี 2558 ได้แก่การเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับอาเซียน การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภาคการเกษตร การพัฒนามาตรฐานการผลิต และมาตรฐานคุณภาพตลอดสายการผลิต เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รักษาส่วนแบ่งตลาด รวมทั้งเพื่อให้เกิดการยอมรับ การเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเสรีต่างๆ เพื่อรักษาศักยภาพการแข่งขันของไทย และการพัฒนาเกษตรกรซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญในการก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวต่ออีกว่า การที่ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ จึงถือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาด้านการเกษตรระดับภูมิภาคเพื่อเตรียมก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าชมเชยเป็นอย่างยิ่ง ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการจัดงานและหวังว่าความร่วมมือในลักษณะเช่นนี้คงจะดำเนินต่อไปในอนาคต นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า เกษตรกรคือคนส่วนใหญ่ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียวเหนือ การที่ได้รับองค์ความรู้ การได้เข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้านการเกษตรเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับเกษตรกรไทยในห้วงอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ซึ่งเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศทั้งในเรื่องของอาเซียนและกลุ่มประเทศใกล้เคียง กลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง กลุ่มประเทศระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตก การปรับตัวของพี่น้องเกษตรกรเป็นเรื่องที่สำคัญ ถือเป็นความโชคดีของพี่น้องเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เห็นความสำคัญในการที่จะพัฒนาขีดความสามารถของพี่น้องเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้จัดงานที่สำคัญยิ่งของพี่น้องเกษตรกร คืองานวันเกษตรภาคอีสาน ที่ต่อเนื่องกันมาหลายสิบปี ถือว่าเป็นความโชคดีของพี่น้องเกษตรกร ขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เห็นความสำคัญและช่วยเกษตรกรต่อเนื่องกันมาหลายปี นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า งานวันเกษตรภาคอีสาน เป็นงานที่แสดงถึงความพร้อมของจังหวัดขอนแก่น โดยมีฐานที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการที่เป็นหน่วยที่จะส่งเสริมองค์ความรู้และพัฒนาคุณภาพของเกษตรกรทั้งภาคอีสานให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต งานเกษตรภาคอีสานเป็นงานที่มีประโยชน์สำหรับเกษตรกรในภาคอีสาน โดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงาน กรมต่างๆและมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เป็นหน่วยงานหลัก ในการจัดกิจกรรมให้องค์ความรู้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรมาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ กล่าวว่า งานวันเกษตรภาคอีสาน เป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องมากว่า 30 ปีแล้ว โดยได้พัฒนามาจาก งานวันขายผลิตผลการเกษตรประจำปีของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่ปี 2516 และได้พัฒนาการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน จนเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง และมีผู้เข้าชมงานในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยงานราชการอื่นและหน่วยงานภาคเอกชนเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ข้าราชการและประชาชน ตลอดจนเกษตรกร เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านการเกษตรในระดับต่างๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 นอกจากนี้ยังได้มีการจัดงานโคเนื้อและกระบือแห่งชาติโดยกรมปศุสัตว์ การจำหน่ายผลิตผลการเกษตรและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกรในรูปของสินค้าชุมชน การประกวดและแข่งขันภูมิปัญญาชาวบ้าน การแข่งขันและตอบปัญหาทางด้านการเกษตรของนักเรียน การประกวดและการแข่งขันอาหารเพื่อสุขภาพ การนำเที่ยวเชิงเกษตร ตลอดจนการสัมมนาทางวิชาการ การเสวนาวิชาการ การฝึกอบรมอาชีพการเกษตร และ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกษตรอีสาน สืบสานครูเพลง ครั้งที่ 2 ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ กล่าวถึงงานวันเกษตรภาคอีสาน ในมุมมองด้านการวิจัยว่า ในงานวันเกษตรภาคอีสานจะมีการนำเสนอเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เป็นผู้ที่ทำวิจัย จนสามารถประดิษฐ์และสร้างเป็นเทคโนโลยีขึ้น เป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการใช้งานในภาคอีสาน ซึ่งมีการแสดงในงานนี้เป็นจำนวนมาก ก็ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมชมในงานนี้ได้ ... [26/01/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: /
1018 people like this