5819
มินิโรดโชว์ โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวี ปี 10 ณ ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร

ia

  • ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ บริษัท สิงห์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด และ บริษัท สาระดี จำกัด ในเครือบริษัท กันตนากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมสื่อสารประชาสัมพันธ์ (มินิโรดโชว์) เพื่อแนะนำโครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวี ปี 10 เพื่อสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่มีโอกาสได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือ ในการผลิตผลงานสารคดีเชิงข่าว มีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมรับฟังบรรยายจากวิทยากร ผู้ประสานงานโครงการดังกล่าวกว่า 30 คน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 เวลา 18.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรม ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร

    กิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก ผศ.ดร.ยศ บริสุทธิ์ หัวหน้าภาควิชาส่งเสริมการเกษตร และอาจารย์ดวงกมล สุวรรณฤทธิ์ เลขานุการภาควิชาฯ ที่เร่งเห็นว่าการเข้าร่วมโครงการจะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเสริมหลักสูตรของภาควิชาฯ และสอดคล้องกับรายวิชาที่เปิดสอนด้านการผลิตสื่อของนักศึกษาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เป็นเวทีที่จะส่งผลอย่างดี ให้การพัฒนาทักษะทางด้านการสื่อสารมวลชนผ่านการสื่อสารสารคดีเชิงข่าว และยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถทางด้านวิชาการ ร่วมถึงทักษะด้านการผลิตสื่ออีกด้วย

    โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวี ปี 10 ได้เปิดพื้นที่เป็นสื่อกลางให้นิสิตนักศึกษาคนรุ่นใหม่ช่วยกันค้นและ นำเสนอสารคดีเชิงข่าวของกลุ่มคนหรือบุคคลที่มีส่วนขับเคลื่อนสังคมในทิศทางที่ดี เพื่อร่วมเป็นหนึ่งแรงกระเพื่อมให้เกิดการรับรู้ หลายแรงประเพื่อมคือหนึ่งแรงพลังที่จะพลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคม แม้จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงในทันที แต่อย่างน้อยก็ทำให้ผู้ชมได้รับรู้ถึงประเด็นสื่อสาร เพื่อจุดประกายพลังพลเมือง และสร้างสรรค์สังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเลือกนำเสนอในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เกี่ยวกับ - การสร้างเสริมเรียนรู้ศึกษาพัฒนาศักยภาพชุมชน - การขับเคลื่อนชุมชนด้านสังคมคุณภาพชีวิต - การส่งเสริมฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมรากเหง้าชุมชน - การพัฒนาสภาพแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ ... Link [20/03/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: ผู้ประสานงานโครงการสิงห์สร้างคนทีวีปี10 และ ไพศาล เอกวัฒน์ / ไพศาล เอกวัฒน์ และ ปรีชากรณ์ อิ่มเจริญ
537 people like this