4785
ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) จัดการฝึกอบรมเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ครั้งที่ 14 ณ ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น วันที่ 26 มีนาคม 2558

ia

  • วันที่ 26 มีนาคม 2558ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ฝึกอบรมเรื่อง เทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมือง รุ่นที่ 14 ให้กับเกษตรกร ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น จำนวนกว่า 40 ราย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธานพิธีเปิดและมีทีมวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ได้แก่ รองศาสตราจารย์บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน ผาสุข นางสาวปราณี ขวามาตร์ นางสาวจิราวรรณ ปัดอาสา และนายกฤษฎา เจริญมูล โดยมีหัวข้อการฝึกอบรมที่สำคัญ อาทิเช่น ประวัติความเป็นมา แหล่งกำเนิด ลักษณะประจำพันธุ์ไก่พันธุ์ประดู่หางดำและพันธุ์ชี การจัดการผสมพันธุ์ การฟักไข่ การจัดการเลี้ยงดูไก่พื้นเมือง อาหารและการให้อาหาร การให้วัคซีน การถ่ายพยาธิภายในและการกำจัดพยาธิภายนอก เทคโนโลยีการจัดการเลี้ยงดูไก่พื้นเมืองในชนบท และการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตไก่พื้นเมือง เป็นต้น การจัดฝึกอบรมเรื่อง เทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมือง รุ่นที่ 14 ในครั้งนี้ มีการจัดทำโครงการธนาคารไก่พื้นเมืองเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรรู้จักเลี้ยงไก่พื้นเมืองแบบหลังบ้าน เพื่อเป็นแหล่งโปรตีนให้กับตัวเองเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ถ้าขยายพันธุ์ได้ดีสามารถนำไก่พื้นเมืองไปขายเป็นการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อีกด้วย ... [26/03/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
362 people like this