8707
บุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ ได้รางวัลเชิดชูเกียรติ คณะวิชาที่มีผลงานด้านการวิจัยระดับดีเลิศ

ia

  • เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดงาน “ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อยกย่อง และเชิดชูเกียรติบุคลากร ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2555 ซึ่งบุลากรของคณะเกษตรศาสตร์ต่างได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติมากมาย ดังนี้ - คณะเกษตรศาสตร์ ได้รางวัลเชิดชูเกียรติ คณะวิชาที่มีผลงานด้านการวิจัยระดับดีเลิศ ซึ่ง รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ - รางวัลผู้บริหารดีเด่นสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีหรือเทียบเท่า ระดับดีเยี่ยม รศ.ดร.อำนวย คำตื้อ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรทางการเกษตร - รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นสายผู้สอน ด้านการให้บริการวิชาการ ผู้มีผลการปฏิบัติงานด้านการให้บริการวิชาการระดับดีเลิศ รศ.ดร.กมล เลิศรัตน์ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรทางการเกษตร โดยมีผลงานเป็นที่ยอมรับและมีการนำไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางในระดับชาติ และผู้มีผลการปฏิบัติงานด้านการให้บริการวิชาการระดับดีเยี่ยม อ.วีระ ภาคอุทัย ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร - รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นสายสนับสนุน ผู้มีผลการปฏิบัติงานสนับสนุนพัฒนาวิชาการและวิชาชีพระดับดีเยี่ยม นางสาวกันยา พลแสน ภาควิชาสัตวศาสตร์ และผู้มีผลการปฏิบัติงานสนับสนุนการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมระดับดีเยี่ยม นางอนุรักษ์ อุทธา สำนักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ - รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรและหน่วยงานด้านการวิจัย นักวิจัยที่มีผลงานด้านการวิจัยระดับดีเยี่ยม ศ.ดร.เมธา วรรณพัฒน์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 - รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ได้แก่ ศ.ดร.เมธา วรรณพัฒน์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ และ รศ.ดร.ฉลอง วชิราภากร ภาควิชาสัตวศาสตร์ ได้รางวัลนักวิจัยระดับเงิน นอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกระดับชาติและนานาชาติ โดยภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรทางการเกษตร ได้รับรางวัลทั้งหมด 8 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย นายพงษ์ศักดิ์ ยั่งยืน นายมงคง ต๊ะอุ่น รศ.ดร.วิทยา ตรีโลเกศ ดร.สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รศ.ดร.สังคม เตชะวงศ์เสถียร รศ.ดร.อนันต์ พลธานี และ รศ.ดร.อำนวย คำตื้อ ส่วนภาควิชาสัตวศาสตร์ ได้แก่ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม และรางวัลผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ได้แก่ ดร.ภาณุพล หงส์ภักดี ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรทางการเกษตร และ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม ภาควิชาสัตวศาสตร์ ซึ่งบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านี้ เป็นผู้ที่มากด้วยประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถหลากหลาย และได้สร้างผลงานที่มีชื่อเสียง ได้รับการยกย่อง ชมเชยจากสถาบันองค์กรต่างๆ ในระดับชาติและนานาชาติ จากภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ถือเป็นเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยสืบไป ... [21/01/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: /
970 people like this