4954
ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาฯได้จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2558

ia

  • เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 ทางศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ได้จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2558 ซึ่งถือว่าเป็น "วันขึ้นปีใหม่" ตามธรรมเนียมไทยโดยในวันนี้พนักงานของศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาฯร่วมกับนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาของภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ของศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาฯซึ่ง รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาฯ รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาฯ พร้อมทั้งนักวิจัยศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาฯอาธิเช่น ผศ.พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา และผศ.ดร.ยุพิน ผาสุข มาร่วมให้พร โดยกิจกรรมภายในงานมีพิธีรดน้ำขอพรจากผู้อาวุ?โสและคณาจารย์ภายในศูนย์เครือข่ายวิจัยฯเพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญูเคารพนับถือ และความเสริมสิริมงคลพนักงานและลูกศิษย์ที่มาร่วมพิธีในครั้งนี้ พร้อมทั้งยังมีการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันบ่งบอกถึงความสามัคคีรวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน นอกจากนี้นักศึกษาที่เข้าร่วมงานได้สนุกสนานกับเล่นน้ำไปอีกด้วย ... [17/04/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: /
399 people like this