4649
โครงการการใช้และเตรียมทักษะการขับรถไถและความรู้พื้นฐานทางด้านเครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีสาขาพืชไร่

ia

  • ด้วย สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร ได้จัดกิจกรรมการใช้และเตรียมทักษะการขับรถไถและความรู้พื้นฐานทางด้านเครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีสาขาพืชไร่เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการใช้ การดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลการเกษตร สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานและสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านพื้นฐานการใช้งานต่อไปในอนาคต ณ อาคารบรรยาย หมวดพืชไร่และบริเวณรอบ ๆ อาคารจัตุรมุข อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ... [20/04/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: / วชิระ สอนผา
427 people like this