9498
อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช

ia

 • เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2558 ดร.อรุณี พรมคำบุตร อาจารย์สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานอนุกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียงพื้นที่พัฒนาโมเดลตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยอาสาพัฒนาประจำตำบล นางสาวรังรอง ทาบุญเมือง ได้นำเกษตรกลุ่มปลูกผักบ้านหนองแกมน และนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาพืชไร่ ลงพื้นที่ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตพริกปลอดภัย ณ บ้านกุดเลาะ ตำบลกุดเลาะและการปลูกพืชผักหลังนาโดยใช้น้ำบาดาล ณ บ้านร่องแสนคำ ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

  ในช่วงเช้าได้นำเกษตรกรลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้การปลูกพริกปลอดภัยที่บ้านกุดเลาะ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์วีระ ภาคอุทัย หัวหน้าโครงการการขยายและการพัฒนาเครือข่ายการจัดการห่วงโซ่อุปทานพริกสดปลอดภัย อำเภอเกษตรสมบูรณ์ และอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ร่วมด้วย นายอดุลย์ หล่าคำ ผู้ใหญ่บ้านกุดเลาะ นางสายชล เจริญชีพ ตัวแทนเกษตรกร ได้เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการผลิตพริกปลอดภัยในครั้งนี้ และช่วงบ่ายได้นำเกษตรกรศึกษาเรียนรู้การปลูกพืชผักหลังนาโดยใช้น้ำบาดาล โดยมี นายบุญร่วม คำแหง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายล้ำ คันภูเขียว ผู้นำกลุ่ม ร่วมด้วยชาวบ้านร่องแสนคำ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การปลูกผักและการผลิตใบยาสูบให้แก่เกษตรกรบ้านหนองแกมน

  ดร.อรุณี พรมคำบุคร กล่าวว่า "การลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้การปลูกพริกปลอดภัยและการปลูกพืชผักหลังนาโดยใช้น้ำบาดาลในครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการผลิตและการตลาดซึ่งเกษตรกรสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมในพื้นที่ของตน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรต่อไป"

  นอกจากนี้ การพานักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ยังเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาเรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกับชุมชน และเรียนรู้ปัญหาของระบบเกษตรในพื้นที่จริง รวมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหาและปรับตัวของเกษตรกร ซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมในการบูรณาการกิจกรรมบริการวิชากับการเรียนการสอน ... [21/04/2015]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: ดร.อรุณี พรมคำบุตร / ดร.อรุณี พรมคำบุตร
813 people like this