6210
หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557

ia

  • หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 ขึ้น เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในการเขียนรายงานประเมินตนเองและเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจคุณภาพการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตร/คณะ โดยมี ผศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ เป็นผู้ชี้แจงองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและแนวทางการเขียนประเมินตนเอง โดยได้รับการตอบรับเข้าร่วมจากทุกหลักสูตรเป็นอย่างดี โดยมีประธานหลักสูตร ,อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และกรรมการคุณภาพหลักสูตรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ทั้งสิ้น 52 คน ... [22/04/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ / หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
562 people like this