8201
ภาควิชาส่งเสริมการเกษตรจัดกิจกรรมโครงการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณี และโครงการ ที่ปรึกษาพบนักศึกษา (Happy Hour) ประจำปี 2558

ia

  • ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย เชื่อมสายใยส่งเสริมการเกษตรขึ้น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ดำเนินการโดยคณะกรรมการโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณี ประจำปีของภาควิชาส่งเสริมการเกษตร และโครงที่ปรึกษาพบนักศึกษา (Happy Hour) มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมปรเพณีอันดีงามของไทย และเพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน และเชื่อมความสัมพันธ์ พี่ น้อง ชาวส่งเสริมการเกษตรอีกด้วย

    กิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้าภาควิชาส่งเสริมการเกษตร คณาจารย์ บุคลากร และได้รับความร่วมมือจากทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ประกอบด้วย นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 2 และนักศึกษาระดับปริญญาโท ทุกชั้นปี กิจกรรมภายในงานซึ่งเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามตามประเพณีสงกรานต์ นักศึกษาทุกคนได้ร่วมกันรดน้ำขอพรจากคณาจารย์ ทั้งคณาจารย์ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว และคณาจารย์อาวุโส สร้างความรักและความเคารพจากลูกศิษย์ที่แสดงต่อคณาจารย์ด้วยไมตรีจิต รศ.สุวัฒน์ จิตปราณีชัย ได้กล่าวให้โอวาส และเป็นตัวแทนคณาจารย์กล่าวให้พร พร้อมทั้งให้คำแนะนำ กับนักศึกษาถึงวิธีการเรียน และอวยพรให้นักศึกษาทุกคนประสบความสำเร็จในการเรียน อีกด้วย จากนั้นคณาจารย์และนักศึกษาได้ร่วมรับประทานอาหาร และชมการแสดงของนักศึกษา ที่ได้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน เพื่อสร้างความบันเทิงและความสนุนสนานให้กับงานในวันนี้ได้เป็นอย่างดี ... [25/04/2015]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: ไพศาล เอกวัฒน์ / ไพศาล เอกวัฒน์
775 people like this