5831
ตัวแทนนักศึกษาจากคณะเกษตรศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์ ส่งทีมเข้าร่วม โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวี ปี 10

ia

  • เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2558 ตัวแทนนักศึกษาจากคณะเกษตรศาสตร์และคณะแพทย์ศาสตร์ ส่งทีมเข้าร่วม โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวี ปี 10 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา ตัวแทนนักศึกษาประกอบด้วย จากทีม ส่งเสริมมอดินแดง 1.นายปรีชากรณ์ อิ่มเจริญ 2. นายธนวัต ดอนนอก 3. นายเอนกพงศ์ ยาวะโนภาส นักศึกษาสาขาวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ชั้นปีที่ 3 จากทีม Ext Med 1. นายนครินทร์ เพียรชอบ นักศึกษาสาขาวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ชั้นปีที่ 3 2.นางสาวกฤตฌัธ สร้อยศิลา นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 3.นางสาวกรกนก ปฐพีเลิศสุวรรณ นักศึกษาสาขาวิชาพืชสวน ชั้นปีที่ 3 จากทีม Exten KKU 1. นายธนาศิลป์ สิงห์คะ 2. นางสาวกุลยา ปราชญาภาณุชาติ นักศึกษาสาขาวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ชั้น ปีที่ 3 3.นางสาวจิราพร แก่นแก้ว นักศึกษาสาขาวิชาพืชสวน ชั้นปีที่ 3

    กิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก ผศ.ดร.ยศ บริสุทธิ์ หัวหน้าภาควิชาส่งเสริมการเกษตร และอาจารย์ดวงกมล สุวรรณฤทธิ์ เลขานุการภาควิชาฯ ที่เร่งเห็นว่าการเข้าร่วมโครงการจะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเสริมหลักสูตรของภาควิชาฯ และสอดคล้องกับรายวิชาที่เปิดสอนด้านการผลิตสื่อของนักศึกษาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เป็นเวทีที่จะส่งผลอย่างดี ให้การพัฒนาทักษะทางด้านการสื่อสารมวลชนผ่านการสื่อสารสารคดีเชิงข่าว และยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถทางด้านวิชาการ ร่วมถึงทักษะด้านการผลิตสื่ออีกด้วย

    หลักจากผ่านการอบรมจากทีมงาน โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวี ปี10 แล้ว ต้องนำเสนอสารคดีเชิงข่าวของกลุ่มคนหรือบุคคลที่มีส่วนขับเคลื่อนสังคมในทิศทางที่ดี เพื่อร่วมเป็นหนึ่งแรงกระเพื่อมให้เกิดการรับรู้ หลายแรงประเพื่อมคือหนึ่งแรงพลังที่จะพลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคม แม้จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงในทันที แต่อย่างน้อยก็ทำให้ผู้ชมได้รับรู้ถึงประเด็นสื่อสาร เพื่อจุดประกายพลังพลเมือง และสร้างสรรค์สังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเลือกนำเสนอในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เกี่ยวกับ - การสร้างเสริมเรียนรู้ศึกษาพัศนาศักยภาพชุมชน - การขับเคลื่อนชุมชนด้านสังคมคุณภาพชีวิต - การส่งเสริมฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมรากเหง้าชุมชน - การพัฒนาสภาพแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ ติดตามผลงานของนักศึกษาได้ที่ www.thairealtv.com ... Link [27/04/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: ไพศาล เอกวัฒน์ / ผู้ประสานงานโครงการสิงห์สร้างคนทีวีปี10 และไพศาล เอกวัฒน์
625 people like this