7282
คณะเกษตรศาสตร์เจรจาความร่วมมือด้านวิชาการกับ Iowa State University, USA.

Faculty of Agriculture discusses academic collaboration with Iowa State University, USA.
ia

  • เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 รองศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์สนั่น จอกลอย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์ หิรัญสาลี และรองศาสตราจารย์ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ ให้การต้อนรับ Professor David Acker, Associate Dean, Academic and Global Programs, Raymond and Mary Baker Chair in Global Agriculture, College of Agriculture and Life Sciences, Iowa State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสมาเยือนมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อดูงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์และหารือพัฒนาความร่วมมือระหว่างคณะเกษตรศาสตร์และ College of Agriculture and Life Sciences, Iowa State University ด้านวิชาการ งานวิจัย และการแลกเปลี่ยนบุคลากร ณ ห้องประชุม 4 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [04/02/2013]

    On February 01, 2013, Assoc.Prof. Monchai Duangjinda, the Dean of Faculty of Agriculture together with Assoc.Prof. Virot Pattarajinda, Associate Dean for Research and Technology Transfers Affairs, Assist.Prof. Darunee Jothityangkoon, Associate Dean for Development and International Relations Affairs, Assoc.Prof. Sanun Jokloy, Assist.Prof. Anan Hiranyasalee and Assoc.Prof. Chainarong Nawanukokg welcomed Professor David Acker, Associate Dean, Academic and Global Programs, Raymond and Mary Baker Chair in Global Agriculture, College of Agriculture and Life Sciences, Iowa State University, USA. on occasion of his visit to Khon Kaen University to observe our research and discuss academic collaboration, research, staff exchanges at Conference Room 4, AG 08 Building, Faculty of Agriculture, Khon Kaen University.


    ia .ia2 .ia3 .ia3
    .ia3
  • Reported/Photo by: /
977 people like this