6105
โครงการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ เพื่อเปิดโอกาสสู่สังคมอาเซียน ระยะที่ 1 ของสาขาพืชไร่

ia

  • ด้วย สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร ได้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ เพื่อเปิดโอกาสสู่สังคมอาเซียน ระยะที่ 1 เพื่อฝึกทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สมาคมอาเซียน ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 สาขาพืชไร่ โดยเชิญวิทยากรจากวิทยาลัยนานาชาติ (IC KKU) มาบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจและทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การแนะนำตัวเอง การทักทาย การกล่าวคำลา การเขียนอีเมลแนะนำตนเองกับเพื่อนใหม่ และเกี่ยวกับการเขียนประวัติ การสัมภาษณ์งานและการเขียนเรียงความด้วยภาษาอังกฤษ มีเนื้อหาเกี่ยวกับทักษะภาษาอังกฤษในการใช้ชีวิตประจำวัน ระหว่าง วันที่ 20 - 30 เมษายน 2558 ณ สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์ฯ คณะเกษตรศาสตร์ ... [01/05/2015]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: / พรทิพย์พา ชุมแวงวาปี
544 people like this