6481
คณะเกษตรศาสตร์ มข. ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ประเทศอินโดนีเซีย

ia

 • ระหว่างวันที่ 29 – 30 เมษายน 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ประเทศอินโดนีเซีย นำโดย Dr.Innaka Ageng หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร และนักศึกษาจากภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร และ ภาควิชาธุรกิจการเกษตร จำนวน 8 คน เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมแปลงสาธิต ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  การเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ คณะผู้ศึกษาดูงานจาก Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ประเทศอินโดนีเซีย ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์การศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเกษตรกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศึกษาดูงานวิจัย อุปกรณ์การทดลอง และห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัยของศูนย์ศึกษาฯ โดย ดร.เกษสุดา เดชภิมล หัวหน้าศูนย์ฯ เป็นผู้ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม ต่อมาคณะผู้ศึกษาดูงานได้เดินทางไปที่หมวดประมง เพื่อศึกษาดูงานวิจัยและได้ทดลองทำปลาส้ม ซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านของภาคอิสาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร แก้วบรสุทธิ์ เป็นผู้ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม ในภาคบ่ายคณะผู้ศึกษาดูงานได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน และศึกษาวิธีการปลูกมะนาวในบ่ซีเมนต์ โดย ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน เป็นผู้ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม ต่อมาคณะผู้ศึกษาดูงานได้เดินทางต่อไปที่หมวดพืชสวน เพื่อศึกษางานวิจัยของคณาจารย์หมวดพืชสวน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร เป็นผู้ให้การต้อนรับและนำเสนอผลงานวิจัย พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมแปลงสาธิตการปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา และในวันที่ 30 เมษายน 2558 คณะอาจารย์และนักศึกษา จาก Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ประเทศอินโดนีเซีย ได้เข้าพบผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้ให้การแนะนำคณะ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กล่าวว่า “การมาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมคณะเกษตรศาสตร์ มข. ของคณะผู้ศึกษาดูงานจาก Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ประเทศอินโดนีเซีย ในครั้งนี้ คณะผู้ศึกษาดูงาน มีความประทับใจในการต้อนรับจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จากคณะเกษตรศาสตร์ มข. เป็นอย่างมาก และประทับใจในส่วนของงานวิจัย และอุปกรณ์ในการวิจัย ว่ามีความเพียบพร้อมและทันสมัย การที่ได้ทดลองทำปลาส้มซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านของภาคอิสาน รู้สึกประทับใจมาก และจะนำความรู้ที่ได้รับนำกลับไปใช้ที่ประเทศต่อไป พร้อมกันนี้ได้มีการพูดคุยกันในเรื่องของการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกัน ระหว่าง Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ประเทศอินโดนีเซีย และ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในเรื่องของอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนอีกด้วย” ... [07/05/2015]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
534 people like this